zum kapszula

Általános szerződési feltételek

DYMOL Kft.

2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

06/28/470/500,

dymol@dymol.hu

BB. Rt.: 10103836-04328639-000000009

Általános szerződési feltételek

1. Érvényessége és hatálya

Az általános szerződési feltételek vonatkoznak minden olyan eladásra és szállításra, amelyben a Dymol Kft. (továbbiakban Gyártó) mint Eladó, vagy mint Szállító szerepel. Jelen Általános szerződési feltételek határozatlan időtartamra, de visszavonásig érvényesek.

2. A szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha a vevő megrendelését a Gyártó visszaigazolja, a vételár kifizetésre kerül, vagy a szállítás megkezdődik. A Gyártó joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha a Vevő nem teljesíti a megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét, ha a Vevőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

3. A megrendelés tartalma

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áruk megnevezését, EAN kódját, mennyiségét, valamint a kért szállítási időpontot. Az áru megrendelése történhet személyesen, írásban, illetve e-mailen keresztül is. Az áru megrendelés munkanapokon hétfőtől péntekig 7-15:00- ig (a dymol@dymol.hu e-mail címen). Fontos! A megrendeléseknél figyelembe kell venni, hogy a minimálisan rendelhető mennyiség tételenként 1 karton. A kiszerelési mennyiségeket a mindenkori érvényes Dymol termékek árlistája nevű dokumentum tartalmazza.

4. Árak és elszámolás

A Gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított és a Vevő, vagy megbízottja által aláírt szállítólevél. Az ár a fuvardíjat nem foglalja magába, csak az eladó telephelyén történő átvételre terjed ki. Amennyiben a Vevő igényli a kiszállítást, úgy külön megállapodás keretében a Felek ezt szabályozzák.

5. Fizetési feltételek

Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet a Gyártó pénztárában készpénz megfizetéssel, illetve átutalással. Az átutalással történő fizetés feltételeit a Vevővel kötött egyedi szerződés tartalmazza. Fizetési határidő a számlán feltüntetett határidő. Fizetési késedelem esetén a Vevő a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

6. Tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak. 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában lévő árut elhozni a vevőtől, és értékesíteni azt.

7. Szállítás

A Vevő saját szállítása esetén felelősséggel tartozik azért, hogy az általa kiállított gépkocsi alkalmas-e a termék sérülésmentes leszállítására, fel- és lerakodásra. A Vevő szállítása esetén a szállítási kárért az eladó felelősségét kizárja. Saját szállítás esetén a raktári kiszolgálás munkanapokon hétfőtől péntekig 7-15:00-ig.

Gyári szállítás esetén a szállítási határidő:

- 6 raklap feletti rendelés esetén 5 munkanap;

- 2-5 raklap rendelés esetén minimum 10 munkanap, kapcsolt fuvarral;

- 2 raklap alatti mennyiség esetében a Gyártó külön megállapodás hiányában nem vállal kiszállítást.

A megrendelésre leszállított termékeket a Gyártó nem veszi vissza. A Vevő hibájából lejárt szavatosságú árut vissza nem cserélünk, kártérítési felelősség a Gyártót nem terheli.

8. Áru tárolása

A Vevő által megvásárolt áru, nem megfelelő tárolásából eredő károkért egyedül a Vevő a felelős. Ezen termékekre semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel az Gyártó felé. Az áru fagy- és fényérzékeny, ezért +5 oC alatt csak fagymentes helyen, illetve +5 oC és +40 oC között fedett, napsugárzás-mentes helyen tárolható!

9. Reklamációk, Garancia, Szavatosság

A Gyártó szavatolja, hogy az áru megfelel a vonatkozó előírásoknak, és a szerződésben rögzített feltételeknek. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján támaszthat. A leszállított termékekkel kapcsolatos végfelhasználói minőségi kifogásokat a Vevő legkésőbb az észlelést követő 48 órán belül továbbítja a Gyártó felé. A reklamációt írásban kell benyújtani, melyet postán vagy e-mailben is el lehet küldeni a Gyártó részére. A reklamációnak tartalmazni kell a termékre vonatkozó értelemszerű, pontos, olvasható adatokat és a terméken található rányomtatott azonosítókat és az alábbi mellékleteket: megrendelés és visszaigazolás, számla, szállítólevél. Az Eladó köteles a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével 8 napon belül a szükséges intézkedéseket megtenni.

Késedelem miatti kárigény csak akkor érvényesíthető, ha a megrendeléshez csatolásra kerül a kárigény alapját képező szerződés.

10. Jogvita

Az általános eladási és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak, jogvita esetén az illetékes városi bíróságnál kell eljárni. 

2014. február 5.

 

 Dymol Kft.

Dymol Kft. © 2022